ประวัติโรงเรียนที่ตั้ง
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ติดกับวัดเขาวัง โทรศัพท์ 0-3232-5547, 0-3233-7931 โทรสาร 0-3233-7931 ต่อ 111

ประวัติ
เปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2478 โดย ขุนช่วงบุรการ (แอบ ช่วงสุวนิช) และพลเรือกเอกหลวงอาจณรงค์ (อิง ช่วงสุวนิช) เป็นผู้บริจาคเงินสร้างอุทิศส่วนกุศลให้ นาง แสง ช่วงสุวนิช เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียน 111 คน ครู 3 คน ตัวอาคารเป็นตึกชั้นเดียว มีเพียง 3 ห้องเรียน และมีมุขริมอีก 1 ห้อง อาคารยาวทั้งหมด 30 เมตร ค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 4,626.40 บาท (เป็นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล 300 บาท) โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-4 โดยมี นายชิต นราศรี เป็นครูใหญ่ ท่านแรก ปัจจุบัน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 70 ห้องเรียน มีนายเสน่ห์ โอฐกรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์
โรงเรียน วัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช) เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสู่การประกันคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่การศึกษาต่อปรัชญาโรงเรียน
กลฺยาณการี กลยาณํ ปาปการีจปาปกํ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


คำขวัญ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำคุณภาพอุดมคติโรงเรียน
"สามัคคีคือพลัง"


นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.ส่งเสริม ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
3.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม มาประกอบการจัดการศึกษาโดยพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา จัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบริการ
5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดแก่นักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาต่อ


ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนนายเสน่ห์ โอฐกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) บริหารการศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ
 • ครูผู้สอน 9 ปี ผู้บริหารสถานศึกษา 26 ปี
 • บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2534-ปัจจุบัน
 • ผู้แทนครูใน กปอ. 3 วาระ ผู้แทนครูใน กปจ. 1 วาระ
 • กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 2 วาระ
 • คณะทำงานและกรรมการเกี่ยวกับบุคคลของ กคศ.และ สพท.รบ.1
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารมืออาชีพ สปช.รุ่นที่ 1
 • ศึกษาดูงานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น ไตหวัน ฮ่องกง เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว ฯลฯ
  วิสัยทัศน์
 • "ผู้บริหารต้องใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เป็นประชาธิปไตย โปร่งใส ให้ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน"
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  นางจิรพรรณ คชสวัสดิ์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหาร วิชาการ

  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา


  นายสรวิชญ์ แก้วคชชา
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป

  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์

  นายปัญญา เด่นดำรง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคลากร

  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา


  นางมาลินี ปริยชานิ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย
  ไม่มีบทความ
  ไม่มีบทความ